Szpital Powiatowy w Zambrowie

Przetwarzanie danych osobowych -

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SZPITALA POWIATOWEGO W ZAMBROWIE Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Zambrowie, ul. Papieża Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e-mail:

  amilewska@szpitalzambrow.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h,  ust. 3 i 4 Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz Art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, zgodnie z art.  29  ust.  1  ustawy  z 6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku Praw  Pacjenta  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1318).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 9. Budynek Szpitala jest monitorowany w celu ochrony mienia i  podniesienia bezpieczeństwa. Zapisy monitoringu rejestrowane będą przez okres 21 dni